Ubytovacie podmienky

Nástup na ubytovanie

Príchod do Apartmánov je stanovený medzi 14:00 a 20:00 hodinou (iný príchod je samozrejme možný po dohode s prevádzkovateľom).

Ukončenie ubytovania

Odchod z Apartmánov do 10:00 hodiny. (iný odchod je samozrejme možný po dohode s prevádzkovateľom). Odovzdanie kľúčov od Apartmánov prebehne do rúk prevádzkovateľa, alebo inej osoby poverenej prevádzkovateľom.

Záverečné upratovanie

Odmena za upratovanie je započítaná v celkovej cene za ubytovanie. Prosíme zákazníkov, aby pred odchodom vyzliekli posteľnú bielizeň, vyniesli odpad a vykonali aspoň základné upratovanie. Ďakujeme!

Minimálna doba pobytu sú 2 noci. Po dohode s majiteľom je možné urobiť výnimku.
Ubytovanie s domácimi zvieratami je iba po dohode s majiteľom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udelenia jednorazovej pokuty 100 Eur v prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia. ubytovania zvierat. Individuálna konzultácia je možná.

Rezervácia

Nezáväzná rezervácia prebehne na základe obdŕžania e-mailu od zákazníka s minimálne uvedením termínu a počtu osôb pre ubytovanie (e-mailová adresa pre rezervácie: chalupagoral@gmail.com ). Chalupa Goral rezerváciu (ne)potvrdí, zašlú cenovú ponuku, prípadne bude po zákazníkovi požadovať dodatočné informácie k pobytu, e-mailovou formou. Po odsúhlasení ponuky zákazníkom, Chalupa Goral vyzve zákazníka k zaplateniu zálohy vo výške 100 eur alebo 50 eur záleží od počtu dní. Záväzná rezervácia prebehne až po zaplatení zálohy (príp. celého pobytu) alebo pri potvrdení rezervácie prevádzkovateľom (napr. v prípade, že nie je možné zálohu v danom termíne uhradiť).Rezerváciu môžete potvrdiť aj poslaním mailu s dokladom o zaplatení zálohy.

Zásady správania sa v saune

Povinnosťou návštevníka relaxačného centra je správať sa podľa pokynov prevádzkovateľa sauny. V priebehu vlastného saunového kúpeľa je návštevník zásadne nahý (z hygienických a fyziologických dôvodov) Návštevník dbá na udržiavanie hygieny prostredia, v saune a v odpočinkovej miestnosti používa zásadne osušku. Návštevník sa v priestoroch relaxačného centra pohybuje bosý, alebo v čistých kúpacích šľapkách. V celom relaxačnom centre je zakázané fajčiť.

Cena

Ceny sú uvedené v samostatnom cenníku a sú konečné. Cena zahŕňa prenájom apartmánu s príslušenstvom, dodávku el. prúdu, teplej a studenej vody, vykurovanie, lôžkoviny, uteráky ,parkovanie na vyhradenom mieste a poplatky za internet vrátene TV/SAT. Cena nezahŕňa poistenie, dopravu, stravovanie či iné ako základné služby spojené s ubytovaním v súkromí. Prevádzkovateľ je povinný vyberať mimo cenník ubytovania i tzv. ubytovací poplatok (miestny poplatok / daň z pobytu pre obec Jezersko), ktorý bude účtovaný samostatne a to vo výške 0,35,- €/osoba/noc pri nástupe na pobyt.

Platobné podmienky

Záväzná rezervácia: Povinnosťou zákazníka je zaplatiť zálohu 100 alebo 50 eur za ubytovanie do piatich dní po obdŕžaní potvrdenia (e-mail) zo strany prevádzkovateľa. Ak táto záloha nebude uhradená na bankový účet do piatich pracovných dní po elektronickom potvrdení, bude rezervácia aicky stornovaná. Zostávajúca čiastka celkovej ceny bude uhradená pri ubytovaní. V prípade, že zákazník v priebehu prenájmu svojvoľne zruší časť svojho prenájmu, musí o tom bezprostredne informovať prevádzkovateľa. Zákazník v tomto prípade nemá nárok na finančnú náhradu za nevyužitú časť pobytu.

Kaucia

V deň nástupu na ubytovanie zloží zákazník kauciu vo výške 50,- Eur za apartmán do rúk prevádzkovateľa. Kaucia slúži ako záloha, ktorá bude v prípade, že nedôjde zo strany zákazníka k poškodeniu zariadenia či inej ujmy Apartmánov, vrátená v hotovosti zákazníkovi pri ukončení ubytovania. Kaucia môže byť krátená aj za hrubé porušenie domového poriadku (napr. rušenie nočného kľudu, neopustení apartmánu do stanovenej doby a pod).

Zrušenie rezervácie (storno podmienky)

 • Zrušenie priamej rezervácie bez sprostredkovateľa / tretej strany (napr. cestovná kancelária, internetový portál, zľavový portál a pod.) Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť rezerváciu ubytovania a to výhradne písomnou alebo elektronickou (e-mailovou) formou. Zrušenie nastáva dňom doručenia na adresu Apartmánov alebo do e-mailovej schránky prevádzkovateľa Apartmánov. Ak zákazník zruší rezerváciu, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi nižšie uvedený storno poplatok z celkovej ceny ubytovania. Výška storno poplatku je stanovená nasledovne:
  • pri zrušení do 30 dní pred nástupom na pobyt vrátenie 100%
  • pri zrušení od 30 do 10 dňa pred nástupom na pobyt vrátenie 50% zálohy
  • pri zrušení od 10 do 0 dňa pred nástupom na pobyt zálohu nevraciame
  Vyúčtovanie a vrátenie uhradenej sumy znížené o storno poplatok zašle prevádzkovateľ do 30-tich dní od nahlásenia zrušenia ubytovania. V prípade nepredvídateľných okolností na strane prevádzkovateľa, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a bezprostredne o tom informovať zákazníka. Zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy alebo ponúknutie náhradného termínu zo strany prevádzkovateľa.
 • Zrušenie priamej rezervácie cez sprostredkovateľa / tretiu stranu (napr. cestovná kancelária, internetový portál, zľavový portál a pod.) Chalupa Goral vystupuje ako dodávateľ tretej strany, a preto zrušenie rezervácie oznamuje zákazník primárne jeho sprostredkovateľovi (tretej strane) a sekundárne Apartmánom. Chalupa Goral sa riadia právnym vzťahom voči danému sprostredkovateľovi / tretej strane a nevystupujú priamo voči zákazníkovi ako poskytovateľ / dodávateľ. V prípade zrušenia rezervácie ubytovania, prípadný storno poplatok je upravený zmluvným príp. iným vzťahom zákazníka a sprostredkovateľa (tretej strany).

Reklamácie

V prípade výhrad k dohodnutým podmienkam ubytovania, je zákazník povinný svoje pripomienky ihneď písomne alebo osobne oznámiť prevádzkovateľovi. Ak svoje pripomienky neoznámi bezprostredne, stráca nárok na neskoršie možné odškodnenie.

Poistenie

Cena za ubytovanie neobsahuje žiadne poistenia.

Práva a povinnosti zákazníka pobytu

Zákazník pobytu má právo najmä:
 • vyžadovať ubytovanie podľa akceptovanej ponuky
 • reklamovať prípadné nezhody a žiadať odstránenie alebo doplnenie
 • byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami v kvalite, rozsahu, cene a termíne objednaného ubytovania
Zákazník pobytu musí rešpektovať najmä tieto povinnosti:
 • predložiť doklady požadované prevádzkovateľom (občiansky preukaz, alebo pas)
 • zaplatiť cenu za ubytovanie v stanovenom termíne
 • zaplatiť vzniknutú škodu spôsobenú účastníkmi ubytovania a im zverenými osobami
 • dodržiavať ubytovacie podmienky
 • riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a týmito všeobecnými podmienkami

Prechodné a záverečné ustanovenia

Podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.1.2013 a platia do doby, pokiaľ sa nestanoví inak. Zákazník potvrdzuje uhradením zálohy alebo celej ceny za ubytovanie, že sú mu tieto všeobecné podmienky známe a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Apartmány nezodpovedajú za vady počas ubytovania, ktoré nemôžu ovplyvniť a ktoré vzniknú z dôvodu vyššej moci. Tieto podmienky majú platnosť pre priame ubytovanie ako i sprostredkované treťou stranou.